วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ชื่อ Website Free E-Mail (โดยเป็นเว็บต่างประเทศ 10 Website)http://www.ezy-mail.com/
http://www.usa.net/
http://www.mauritius-itd.com
http://www.itdgolf.com
http://www.mauriclick.com
http://www.filebuzz.com
http://www.jetstar.com
http://www.swishmail.com
http://www.newcondosonline.com
http://www.rci-online.org
http://www.myphoneline.com

ชื่อ Website Free Web Blog (โดยเป็นเว็บต่างประเทศ 10 Website)


Free Web Blog ต่างประเทศ
Free Blog Hosting: blogger.com wordpress.com bloghosting.ca blogeasy.com blogsavy.com blogthing.com aeonity.com weblogs.us bloghoster.net blogates.com blog.com
Free Blog Directory: blogcatalog.com blogflux.com bloghub.com blogarama.com blogtoplist.com technorati.com blog-directory.org blogdirs.com topblogarea.com blogrankings.com blogwise.com
อ้างอิง: http://www.weblogalot.com/

ชื่อ Website Free Post Clip Video (โดยเป็นเว็บต่างประเทศ 10 Website, เว็บในประเทศไทย 10 Website)


http://www.thipshop.com/board/viewtopic.php?t=255&sid=cc137bac7536942a3b50d18bb9497535
http://www.music-vdo.blogspot.com/
http://www.gun108.com/
http://www.webindex.buddyjob.com/
http://www.songburi.com/
http://www.search.appjob.com/
http://www.siamhrm.com/
http://www.paradoxband.17.forumer.com/
http://www.zazana.com/
http://www.directory.narak.com/
ในประเทศ
http://www.siamhrm.com/
http://www.pixiart.com/
http://www.directory.narak.com/
http://www.nationejobs.com/
http://www.luktung.blogspot.com/
http://www.doctorsan.com/
http://www.webindex.sodazaa.com/
http://www.pidst.net/
http://www.blogrhino.com/
http://www.keyworddee.com/
http://www.thaispinner.com/

ชื่อ Website Free Send E-Card (โดยเป็นเว็บต่างประเทศหรือเว็บในประเทศไทยรวมกัน 10 Website)http://www.hallmark.com/webapp/wcs/stores/servlet/home%7c10001%7c10051%7c-1
http://search.arabia.msn.com/feeds/results.aspx?q=free+ecard&first=21&..
http://wally.wa.funpic.de/4images/
http://www.kemikalkreations.com/phpProxy/index.php?url=uggc%252Sjjj.gu..
http://www.chaonet.com/webindex/link_in_frame.php?link=22653
http://www.gooddayberry.com/gcard/view_freecardmix.php
http://www.link-back.net/page-rank/web_directory__Computers+and+Intern..
http://www.photoontour.com/wallpapers/index1.htm
http://www.constanthope.org/Christianecards/index.html
http://www.tuyfree.freehostia.com/ecard.html
อ้างอิง: http://search.appjob.com/search.php?kw=free%20e-card

ชื่อ Website ให้บริการ Newspaper (โดยเป็นเว็บต่างประเทศ 10 Website, ในประเทศไทย 7 Website)


Newspaper in Thailand
www.oknation.net/blog/gunslinger-girl
http://www.joburl.com/webindexthai/index_cat2.php?groupid=9&start=60&page=7&catid=187
http://www.ra2.mahidol.ac.th/hderama/main/Search.asp?pageNo=301&kword=&category=0
http://www.zickr.com/internet/picsearchcom
http://www.naitam.com/naitam-toy/view.php?id=16
้http://creative.gettyimages.com
http://school.obec.go.th/photi/PhotiClub/download.htm
อ้างอิง: http://www.forest.go.th/weblink/news.html
Newspaper in England
http://abcnews.go.com/
http://cdn-startpage.aol.com/_media/aolcomsp/detection.html
http://www.sportsline.com/
http://www.chinatoday.com/
http://www.cnn.com/
http://www.dallasnews.com/
http://www.foxnews.com/
http://news.google.com/
http://www.manchesteronline.co.uk/
http://www.msnbc.msn.com/
อ้างอิง: http://www.wanyood.com

ชื่อ Website สถานีโทรทัศน์ (โดยเป็นเว็บต่างประเทศ 10 Website, เว็บในประเทศไทย 6 Website)


Website ในประเทศไทย
http://www.thaitv3.com/
http://www.ch7.com/
http://www.tv5.co.th/
http://www.mcot.net/
http://www.prd.go.th/
http://www.itv.co.th/
website ต่างประเทศ
http://www.commtvsyd.com.au/
http://www.ftv.com/fashion/page.php?P=302
http://www.itv.com/
http://www.ntv.co.jp/eng/index2.html
http://www.tbs.co.jp/
http://www.tvo.org/
www.innnews.co.th/
http://www.cnn.com
http://www.bbc.com

ชื่อ Website รายการวิทยุ (โดยเป็นเว็บต่างประเทศ 10 Website, เว็บในประเทศไทย 10 Website)


เว็บสถานีวิทยุในประเทศไทย

www.virginradiothailand.com
http://www.atimemedia.com
http://www.thisisclick.com
http://www.dseason.com
http://www.Musiczaa.net
http://www.managerradio.com
http://www.rd1677.com
http://www.kiisfmthailand.com
http://www.js100.com
http://www.93coolfm.com
http://www.thewayradio.com
http://www.bkkradio.com

สถานีวิทยุต่างประเทศhttp://www.bbc.co.uk/radio/
http://www.wtopnews.com/
http://www.radio-now.co.uk/
http://www.radiorow.com/
http://24.72.65.20/KHIT/beat.asx
http://www.streamtheworld.com/stream/MSSR/index.php
http://www.anetstation.com/mp3/ANETSTATIONDOTCOM.m3u
http://live.tempo.fm/
http://alternative.europe2rock.fr/
http://radio.real.com/latin?pageid=radio.folk-ns&pageregion=nav

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ชื่อ Website มหาวิทยาลัย(ประเทศไทยจำนวน 50 Website, เว็บในทวีปเอเซีย 20 Website, เว็บยุโรป 10 Website, เว็บอเมริกา 10 Website)


รวมเว็บมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยในปรเทศไทย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดและ
ในกำกับทบวงมหาวิทยาลัย 23 แห่ง
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
5.มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
8.มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.mu.ac.th
9. มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
10.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
11.มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
13.มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
14.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
15.มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th
17.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช http://www.stou.ac.th
18.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
19.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
20.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmitnb.ac.th
21.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://www.nida.ac.th
22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
23.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 39 แห่ง

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th
4. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th
7.มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
8.มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
9.มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
11.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
12.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.ac.th
13.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย http://www.eau.ac.th
14.มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
15.มหาวิทยาลัยณิวัฒนา http://www.nivadhana.ac.th
16.มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) http://www.webster.ac.th
17.มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.shinawatra.ac.th
18.สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ http://www.t-tech.ac.th
19.วิทยาลัยคริสเตียน http://www.christian.ac.th
20.วิทยาลัยดุสิตธานี http://www.dusitthanicollege.ac.th
21.วิทยาลัยทองสุข - (กำลังทำ)
22.วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด http://www.stamford.edu
23.วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ http://slc.ac.th
24.วิทยาลัยมิชชัน http://www.mission.ac.th
25.วิทยาลัยรัชติภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
26.วิทยาลัยแสงธรรม http://www.sangtham.th.edu
27.วิทยาลัยรัตนบัณฑิต http://www.rbac.ac.th
28.วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี http://www.tct.ac.th
29.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก http://sbc.th.edu
30. วิทยาลัยปทุมธานี http://www.ptc.ac.th
ภาคเหนือ
31. มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
32. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ไม่มี (2 ต.ค. 43)
33.วิทยาลัยภาคกลาง http://www.pkc.ac.th
34.วิทยาลัยโยนก http://www.yonok.ac.th
35. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง -
36. วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ http://www.nothcm.ac.th
37. วิทยาลัยฟาร์อีสเทร์น http://www.fareastern.ac.th
ภาคตะวันออก
38.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
ภาคใต้
39. วิทยาลัยศรีโสภณ -
40.วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ http://www.hcc.ac.th
41. วิทยาลัยอิสลามยะลา -
42. วิทยาลัยตาปี http://www.tapee.ac.th
43.วิทยาลัยยีภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล http://www.vu-korat.ac.th

มหาวิทยาลัยในเอเชีย

http://www.u-tokyo.ac.jp/public/archive_e.html มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
http://www.kyoto-u.ac.jp/ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
http://www.pku.edu.cn/ BEIJING UNIVERSITY ประเทศจีน
http://www.keio.ac.jp/ KEIO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
http://www.nus.edu.sg/ NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์
http://www.hku.hk/ UNIVERSITY OF HONG KONG ฮ่องกง
http://www.cuhk.edu.hk/v6/en/ CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG ฮ่องกง
http://www.nctu.edu.tw/ NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY
http://www.nagoya-u.ac.jp/ NAGOYA UNIVERSITY นาโกยา ญี่ปุ่น
http://www.kaist.ac.kr/ KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY เกาหลี
http://www.osaka-u.ac.jp/ OSAKA UNIVERSITY โอซาก้า ญี่ปุ่น
http://www.tsinghua.edu.cn/qhdwzy/index.jsp TSINGHUA UNIVERSITY CHINA
http://www.titech.ac.jp/ TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
http://www.tohoku.ac.jp/ TOHOKU UNIVERSITY
http://www.snu.ac.kr/ SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
http://www.ncku.edu.tw/ver2006/ch/ NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY
http://www.kyushu-u.ac.jp/ KYUSHU UNIVERSITY
http://www.ust.hk/eng/index.htm HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
http://www.titech.ac.jp/ TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
http://www.ust.hk/eng/index.htm HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
http://www.korea.ac.kr/ KOREA UNIVERSITY

มหาวิยาลัยในยุโรป

http://www.ulg.ac.be/ University of Liege เบลเยียม
http://www.cvut.cz/en?set_language=en Czech Technical University เชก
http://www.aau.dk/ Aulborg University เดนมาร์ก
http://www.abo.fi/public/ Abo Akademi University ฟินแลนด์
http://www.tkk.fi/ Helsinki University of Technology ฟินแลนด์
http://www.u-nancy.fr/ Ecole des Mines de Nancy's ฝรั่งเศส
http://www.uni-erlanger.de/ Friedrich-Alexander University of Erlangen เยอรมัน
http://midir.ucd.ie/ University College of Dublin อีสแลนด์
http://www.univ.trieste.it/ University of Trieste อิตาลี
http://www.leidenuniv.nl/ Leiden University เนเธอเเลนด์
http://eik.ii.uib.no/ Institutt for Informatikk นอร์เวย์
http://www.amu.edu.pl/index.php Adam Mickiewicz University โปแลนด์

มหาวิทยาลัยในอเมริกา

http://www.nyu.edu/ New York University
http://www.uchicago.edu/ University of Chicago
http://www.hawaii.edu/ University of Hawai`i
http://www.udc.edu/ University of the District of Columbia
http://www.harvard.edu/ Harvard University
http://www.liunet.edu/liu_start.html Long Island University
http://www.americanglobalu.edu/ American Global University
http://www.aiuniv.edu/ American InterContinental University
http://www.aic.edu/pages/1.html American International College
http://www.apu.apus.edu/ American Public University

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550Arsenal/อาร์เซน่อล

http://www.arsenal.com/

Manchester United/แมนฯ ยูไนเต็ด

http://www.manutd.com

Manchester City/แมนฯ ซิตี้

http://www.mcfc.co.uk

Chelsea/เชลซี

http://www.chelseafc.com

Blackburn/แบล็คเบิร์น

http://www.rovers.premiumtv.co.uk

Liverpool/ ลิเวอร์พูล

http://www.liverpoolfc.tv

Portsmouth/ปอร์ทสมัธ

http://www.pompeyfc.premiumtv.co.uk/

Newcastle/ นิวคาสเซิ่ล

http://www.nufc.co.uk/

Everton/เอฟเวอร์ตัน

http://www.evertonfc.com/

Barcelona/บาร์เซโลน่า

http://www.fcbarcelona.com/ sports grup

http://bats.blogs.nytimes.com/?8dpc Basketball

http://slapshot.blogs.nytimes.com/ Hockey

http://goal.blogs.nytimes.com/ Goal

http://www.nytimes.com/2007/12/16/sports/basketball/16knicks.html?_r=1&oref=slogin Pro Basketball

http://www.livescore.com/ ตารางการแข่งขันฟุตบอล

Welcome to SIRC - A World of Sport Information
http://www.sirc.ca/
Producer of bibliographic databases of sport, fitness, and sports medicine information

SPORT
http://www.sport.es/
Fútbol, deporte y más en Sport.es. El periódico más leído de Barcelona

Sport Chalet
http://www.sportchalet.com/
Retails equipment, apparel and accessories for a variety of sports

Ireland Sports News & Latest Soccer, Rugby, GAA & Racing News
http://www.ireland.com/

Welcome to sportscotland
http://www.sportscotland.org.uk/


Sports News, Scores & Stats - USATODAY.com
http://www.usatoday.com/

Welcome To Sport England
http://www.sportengland.org/

ชื่อ Website กระทรวงต่างๆทั้งหมดของไทย


1 http://www.thaigov.co.th สำนักนายกรัฐมนตรี
2 http://www.moi.go.th กระทรวงมหาดไทย
3 http://www.moe.go.th กระทรวงศึกษาธิการ
4 http://www.mod.go.th กระทรวงกลาโหม
5 http://www.mfa.go.th กระทรวงการต่างประเทศ
6 http://www.moj.go.th กระทรวงยุติธรรม
7 http://www.moste.go.th กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
8 http://www.mop.go.th กระทรวงสาธารณสุข
9 http://www.mof.go.th กระทรวงการคลัง
10 http://www.moc.go.th กระทรวงพาณิชย์
11 http://www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
12 http://www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 http://www.molsw.go.th กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
14 http://www.ptd.go.th กรมไปรษณีย์โทรเลข
15 http://www.gened.th.org กรมสามัญศึกษา
16 http://www.dit.go.th กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
17 http://www.dlt.motc.go.th กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
18 http://www.ipthailand.org กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
19 http://www.thaigov.net/news.php ข่าวกระทรวงต่างๆ

ชื่อ Website หน่วยงานด้านกีฬาของประเทศไทย 10 Website


PR: 6 สยามกีฬา - http://www.siamsport.co.th/
ข่าวกีฬาจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน

PR: 6 Thailand Sport Online - http://www.thailandsportonline.com/
แหล่งรวมข่าวกีฬา อัตเดต 24 ชั่วโมง

PR: 6 Thailand Sports Online - http://www.thailandsportsonline.com/
แหล่งรวมข่าวสารด้านกีฬาทุกประเภท ทั้งไทยและทั่วโลก

PR: 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย - http://www.sat.or.th/
รวบรวมข้อมูลทางด้านกีฬา, การให้บริการข้อมูลด้านบุคคลากรด้านกีฬา, ประวัติกีฬาประเภทต่างๆ

PR: 5 คนรักโคบี้ - http://kobe.in-th.net/
สำหรับคนที่ชื่นชอบบาสเก็ตบอล โดยเฉพาะ Kobe Bryant

PR: 5 ชุมชนจักรยานไทย - http://www.thaibike.com/
แหล่งรวมข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับจักรยาน

PR: 5 ชมรมเทเบิลเทนนิสลาดกระบัง - http://www.kmitl.ac.th/tabletennis

PR: 5 รันเนอร์คอนเนอร์ - http://www.runnercorner.com/
รวบรวมความรู้ และโปรแกรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศ

PR: 5 รวมพลคนรักแบด - http://www.welovebadminton.com/
รวบรวมข้อมูลแบดมินตันทั้งไทย และเทศ

PR: 5 สมาคมสหพันธ์ คาราเต้-โด แห่งประเทศไ༯a> - http://www.geocities.com/thaikaratedo/

PR: 5 สยามสวิม - http://www.siamswim.com/
รวมข่าวสารกีฬาว่ายน้ำ

PR: 5 แบดมินตันไทย - http://www.badmintonthai.com/
ครบเครื่องเรื่องแบดมินตัน สื่อกลางระหว่างสมาชิกชมรมแบดมินตันและผู้สนใจ

PR: 5 แรลลี่ไทย - http://www.rallythai.net/
ข่าวคราว ผลการแข่งขัน รูปภาพ มอเตอร์สปอร์ตทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ

PR: 5 โบว์ลิ่งไทยแลนด์ - http://www.bowlingthailand.com/
ศูนย์รวมบทความ และกิจกรรมทางด้าน โบว์ลิ่ง

PR: 5 ไทยแบดมินตัน - http://www.thaibadminton.com/
รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับแบดมินตัน มีเว็บบอร์ด รวมทั้งหาเพื่อนเล่นแบดมินตัน รวมรา

PR: 5 Racing Web - http://racingweb.net/
เกี่ยวกับกีฬารถแข่ง

PR: 5 ไทยแลนด์สปอร์ตออนไลน์ - http://www.thailandsportsonline.com
รายงานข่าวสารกีฬาประเภท กอล์ฟ ฟุตบอล และเทนนิส สอนเทคนิคการเล่น บอก กฎกติกา แจ้งตารางการแ฼/p>

PR: 4 คาราเต้โด - http://www.thaikaratedo.com/
ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาคาราเต้

PR: 4 เมืองไทยมาราธอน - http://www.thaimarathoner.blogspot.com

PR: 4 Bangkok Sports - http://www.bangkoksports.com
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา 3 ประเภทคือ วิ่ง ว่ายน้ำ และปั่นจักรยาน

PR: 4 กิฬายิงปืนไทย - http://www.thaishooters.com
ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬายิงปืน รายงานข่าวสาร กิจกรรมการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน และรวม/p>

PR: 4 แหล่งรวมของผู้รักกีฬาปืน BB - http://www.geocities.com/thaibbgun/
แหล่งรวมของผู้รักกีฬาปืน BB เทคนิคการเล่นปืน BB และแหล่งรวมสาระการเล่นปืน BB

PR: 3 การแข่งม้า - http://www.thaihorseracing.com/
ข้อมูลโปรแกรมการแข่งม้า ผลการแข่งม้า สนามม้า โรงพยาบาลม้า ม้าพันธ์ไทย ม้ากระโดด สอบม้าใหม

PR: 3 กีฬาดีดอทคอม - http://www.keela-d.com
ความรู้และข้อมูลทางด้านกีฬาฟุตบอล กอล์ฟ มวย จักรยานเสือภูเขา เสนอโปรแกรมการแข่งขันกีฬา

PR: 3 กีฬายิงธนู - http://www.archerythai.com
เว็บไซต์เพื่อผู้รักกีฬายิงธนู บริการให้คำแนะนำและจัดหาอุปกรณ์ยิงธนูทุกประเภททั้งของให฼/p>

PR: 3 ตุวยานนท์ - http://www.tuvayanon.net
ให้ความรุ้เกี่ยวกับกีฬาเพาะกาย เทคนิคและวิธีการปฏิบัติ บริการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยว༯p>

PR: 3 ลีลาศดอทคอม - http://www.leelart.com
ข้อมูลเกี่ยวกับวงการลีลาศ ข่าวสารการแข่งขัน ความรู้ขั้นพื้นฐานการลีลาศ เทคนิคการลีลาศ ก฼/p>

PR: 3 เพ้นท์บอลไทยแลนด์ - http://www.paintballthailand.com
รายละเอียดข้อมูลการเล่นเพ้นท์บอล อุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิค วิธีการเล่นเพ้นท์บอล แนะนำอุปกรณ์ก༯p>

PR: 3 ไทยแลนด์ ไอซ์ ฮอกกี้ - http://www.geocities.com/canstars1991/
ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาไอซ์ฮอกกี้ บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาไอซ์ ฮอกกี้ รายงานข่าวสารก

PR: 3 กีฬาลีลาศ.คอม - http://www.thaidancesport.com
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และวิทยาการที่เกี่ยวกับการลีลาศ ทั้งการลีลาศในประเภทบอลล์รูม ลาติน

PR: 3 ราชกรีฑาสโมสร - http://www.rbsc.org/Login/index.asp
ให้บริการด้านกีฬา เช่น กอฟ์ล ว่ายน้ำ ฝึกขี่ม้า ให้แก่สมาชิก

PR: 2 My Life My Karate - http://www.mylife-mykarate.com/
รอบรู้เรื่องราวของคาราเต้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่องราวมาเล่าสู่กันฟัง

PR: 2 ลาดพร้าวไอซ์ฮ๊อกกี้คลับ - http://www.geocities.com/ladpraodevils
แนะนำทีมลาดพร้าวเดวิลไอซ์ฮ๊อกกี้ ข่าวสารในวงการไอซ์ฮ๊อกกี้

PR: 2 เพ้นท์บอลเวิร์ลดอทคอม - http://www.thailandpaintball.com
ข้อมูลกีฬาเพ้นท์บอล วิธีการเล่น สถานที่เล่นในประเทศไทย

PR: 2 ยูจีบีดี ครูว์ ไทย เบรคแดนซ์ - http://www.ugbd.cjb.net
รวมรูปภาพการเต้นเบรคแดนซ์ สมาชิกในกลุ่ม B-Boy และกระดานข่าวสำหรับผู้ที่สนใจการเต้นเบรคแดนซOp>

N/A ชุมทางไก่ชน - http://www.gaichon.com/
ครบเครื่องเรื่องไก่ชน, ข้อมูลการเลี้ยงไก่ให้เก่ง

N/A ปิงปองอินเตอร์ - http://www.pingponginter.com
ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส บอกประวัติความเป็นมา แนะนำอุปกรณ์ และวิธีการเล่น จำ฼/p>

N/A บางกอกซอล์ฟบอล - http://www.bangkoksoftball.com
รวบรวมข่าวและรายละเอียดการแข่งขันซอล์ฟบอลในกรุงเทพ ตารางเวลาการแข่งขันของแต่ละเดือน

N/A บริดจ์ - http://www.web4711.com/
แนะนำเกม บริดจ์ (Bridge) เกมใหม่ในกีฬาแห่งชาติ สอนวิธีการเล่น

N/A ไทยวินดอทคอม - http://www.thaiwin.com
เว็บไซต์กีฬาและสุขภาพ ว่ายน้ำ ฟุตบอล แบดมินตัน แนะนำสถานที่เล่นกีฬา สมาคมกีฬา ผู้ฝึกสอน

N/A เพาะกล้าม - http://www.wearfactor.com/gym/Main.asp
แนะนำThe Rock Gym ข้อมูลสมาชิก ทำเนียบสมาชิก พร้อมเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาเพาะกาย

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

จงอธิบายว่า Website Wikipedia มีประโยชน์อย่างไร


สารานุกรมวิกิพีเดียได้รับการยอมรับจากนักวิชาการและสื่อมวลชน เนื่องจากเนื้อหาเปิดเสรีให้สามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงเปิดเสรีที่ให้ทุกคนแก้ไข รวมถึงนโยบายมุมมองที่เป็นกลางจากทุกฝ่ายที่เขียนในสารานุกรม อย่างไรก็ตามการนำไปใช้อ้างอิงในเอกสารทางวิชาการยังคงเป็นข้อถกเถียงเนื่องจากการเปิดโอกาสให้ทุกคนแก้ไข ซึ่งง่ายต่อการปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกเมื่อ

ผู้ประสงค์ร้ายที่มือบอนเข้าไปทำลายข้อมูลหรือสิ่งดีๆ ในวิกิพีเดีย ยังเป็นปัญหาที่เกิดบ่อย แม้ว่าส่วนใหญ่ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นจะถูกจับได้ และมีการเข้าไปแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้วิกิพีเดียที่ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่าสุด

การตรวจสอบเนื้อหาในวิกิพีเดีย ใช้วิธีอ้างอิงจากงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (peer-reviewed publications) แทนที่จะเป็นบุคคลผู้เชี่ยวชาญ วิกิพีเดียไม่เรียกร้องให้ผู้ร่วมสมทบงานให้ชื่อสกุลจริงหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อสร้างตัวตนในวิกิพีเดีย และแม้ว่าผู้สมทบงานบางรายจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน วิกิพีเดียก็ยังต้องการให้งานสมทบของเขาสนับสนุนโดยแหล่งอ้างอิงที่ตีพิมพ์แล้วและตรวจสอบได้

ความน่าเชื่อถือของวิกิพีเดียได้ถูกทำการทดสอบ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้มีทีมนักวิจัยทดสอบความถูกต้องของวิกิพีเดียฉบับภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับสารานุกรมบริเตนนิกา สารานุกรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ไปทดสอบ ผลลัพธ์ที่ออกมาสรุปว่าความถูกต้องใกล้เคียงกัน โดยมีการผิดพลาดทางข้อมูลและการใช้ภาษาใกล้เคียงกัน[1]

วิกิพีเดียถูกกล่าวหาว่านำเสนอเนื้อหาที่มีความลำเอียงอย่างเป็นระบบ (systemic bias) และมีความไม่สอดคล้องกัน[2] นักวิจารณ์ให้เหตุผลว่า ธรรมชาติที่เปิดของวิกิพีเดียและการไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงในเนื้อหาจำนวนมาก ทำให้มันไม่น่าเชื่อถือ[3] นักวิจารณ์อีกกลุ่มแนะว่า โดยปกติแล้ววิกิพีเดียนั้นเชื่อถือได้ แต่มันไม่แน่ชัดเท่าไรนักว่าน่าเชื่อถือแค่ไหน[4] มหาวิทยาลัยและอาจารย์จำนวนมากไม่สนับสนุนให้นักเรียนอ้างอิงสารานุกรมใด ๆ ในงานวิชาการ และชอบที่จะให้ใช้งานจากแหล่งปฐมภูมิมากกว่า[5] บางรายระบุเป็นการเฉพาะว่าห้ามอ้างอิงวิกิพีเดีย[6] ผู้ร่วมก่อตั้งวิกิพีเดีย จิมมี่ เวลส์ เน้นว่าสารานุกรมชนิดใด ๆ นั้นโดยปกติแล้วไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และไม่ควรไว้วางใจมันว่าเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้[7]

จงอธิบายว่าโปรแกรม Google Earth มีประโยชน์อย่างไร


นับจากนี้ไปการดูแผนที่จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกแล้ว เพราะปัจจุบันมีเครื่องมีไฮเทคอย่าง Google Earth ที่จะมาช่วยในการค้นหา ซึ่งเป็นรูปแบบของการค้นหาง่ายขึ้น และสามารถค้นหาตำแหน่งต่างๆได้ละเอียดมากขึ้น พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานให้สามารถค้นหาข้อมูลจากแผนที่ได้ง่ายขึ้น ด้วยวิธีที่ง่ายในการค้นหาจุดหมายปลายทางได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วยการใช้แผนที่ ของ Google Earth ที่ให้มุมมองทั้งกว้าง ยาว ลึก แบบมีมิติ ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเน็ตทั้งหลายต่างให้ความสนใจ และตอบรับมากขึ้น
แต่ผลพวงที่ตามมา ก็น่าติดตามเช่นกันว่า “Google Earth” จะสามารถเปลี่ยนแปลง ปลุกกระแสของชาวเน็ตได้มากน้อยแค่ไหน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือความเป็นส่วนบุคคลของประชาชน มากน้อยแค่ไหน และจะมีผลดีผลเสียเกิดขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการนิตยสาร PC World ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “Google Earth มองโลกผ่านดวงตาดาวเทียม” ขึ้น เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หาก “Google Earth” ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง แผนที่ และ “Google Earth” มาร่วมในการเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย
กิตติ เปรมพินิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอเอส โซลูชั่น จำกัด
ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ชัยศิลป์ พนาวิรรธน์ TRAFFIC MANAGER บริษัท ที เอส โลจิสติกส์ จำกัด
สมชาย หมื่นนรินทร์ ในฐานะของยูสเซอร์คนหนึ่งที่ได้สัมผัสกับการใช้ Google Earth มาตั้งแต่ต้น
โดยมี พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสาร PC World และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ thaigoogleearth.com เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
PCW : ภายหลังที่มีการใช้ Google Earth กันอย่างแพร่หลายคิดว่าจะช่วยปลุกกระแสอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง
กิตติ : Google Earth คือ ปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะผลักดัน และสร้างกระแสให้เกิดการใช้แผนที่ดาวเทียมกันมากขึ้นได้ แต่ถ้าจะนำแผนที่กรุงเทพฯ จาก Google Earth มาทำแผนที่ทั้งหมดคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากยังติดปัญหา เรื่องของความเหลื่อมล้ำของเส้นแบ่งของแต่ละแผ่นที่ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำขึ้นมา ดังนั้นหากต้องการจัดทำแผนที่ดาวเทียมกันอย่างจริงจัง แล้วนั้น อาจจะต้องมีการซื้อข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อมาจัดทำขึ้นเป็นแผนที่ฉบับสมบูรณ์จริงๆ ซึ่งในอดีตการซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมก็มีการซื้อขายกันอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีโปรแกรมในการจัดการภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านั้น ดังนั้นเมื่อซื้อภาพถ่ายแผนที่ดาวเทียมไปแล้ว ผู้ใช้จะต้องสร้างแอพพลิเคชันขึ้นมาเองเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ดร.สุรชัย : กระแสของการใช้ Google Earth ช่วยจุดประกายให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ รีโหมดเซ็นซิ่ง หรือ ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการใช้แผนที่ดาวเทียมกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการค้นหาเส้นทาง และยังเป็นภาพขาวดำ หลังจากนั้นเมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปส่งผลให้การใช้งานแผนที่ดาวเทียมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างดาวเทียมรุ่นใหม่ๆ จะมีการติดตัวเรคคอร์ดเดอร์ ไว้ด้วย ก็จะทำให้นอกจากดูเส้นทางแล้วยังสามารถบันทึกเสียงหรือภาพที่เคลื่อนไหวแบบใกล้กับปัจจุบันมากที่สุด
แต่ถึงอย่างไรการเข้ามาของ Google Earth ก็มีส่วนทำให้สาธารณะเกิดความตื่นตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีแผนที่ดาวเทียมใช้มานานแล้วก็ตาม

แต่การใช้งานในอดีตถือว่ายังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะในหน่วยงานราชการ หรือเอกชนบางแห่ง ซึ่งข้อดีของภาพถ่ายดาวเทียมคือเป็นข้อมูลดิจิตอล และดาวเทียมรุ่นใหม่มี GPS อยู่บนดัวดาวเทียม ดังนั้นเวลาถ่ายภาพมาก็จะบอกค่าพิกัดให้เรียบร้อย ความผิดพลาดก็มีไม่มาก ไม่เหมือนรูปถ่ายทางอากาศที่ใช้เครื่องบิน
ดังนั้นเมื่อ Google ออกมาทำตรงนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่ง Google Earth ถือปรัชญาที่ว่าคนที่ใช้แผนที่ไม่เป็นก็สามารถใช้งานได้ เพราะใช้งานง่าย ตรงนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของ Google Earth และสามารถดูได้ทั่วโลก

voip คืออะไร


Voice over IP คือ... การที่เราได้นำสัญญาณเสียงมาผสมรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อให้สามารถส่งผ่านไปบนระบบเครือข่ายด้วยกันด้วยโปรโตคอลที่มีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย คือ Internet Protocol หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม IP ซึ่งโดยปกติเราจะใช้ IP ในการส่งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP นี้ ทำให้เราสามารถพัฒนาการสื่อสารผ่านสัญญาณเสียงให้สามารถสื่อสารผ่าน IP ได้ ทำให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเครือข่ายโทรศัพท์ได้มากขึ้นอีกด้วย

GPS คืออะไรGPS ย่อมาจาก "Global Positioning System" คือระบบดาวเทียมที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ที่แน่นอน ว่าอยู่ตำแหน่งไหนบนพื้นโลก
ได้ทุกเวลา ทุกสภาพอากาศ ระบบนี้มีดาเทียม 24 ดวง หมุนอยู่รอบโลก
เครื่อง GPS จะมีระบบ Computerเป็นตัวอ่านและรับสัญญาณดาวเทียม
และแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพแผนที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้จากปัจจุบัน
ค่ายรถยนต์บางค่าย มีการนำระบบนี้มาใช้กับรถยนต์เพื่อเพิ่มฟังค์ชัน
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการขับขี่รถยนต์นั่นเอง

GPRS คืออะไร


GPRS หรือ General Packet Radio Service เป็นบริการส่งข้อมูลแบบแพคเกตบนโทรศัพท์มือถือระบบ GSM ซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังเป็นการประหยัดต่อผู้ใช้ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM ให้มีความสามารถส่งข้อมูลผ่านดาต้าแพคเกตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการรับส่งอีเมล์ เป็นต้น

GPRS Class เป็นคุณสมบัติเฉพาะของระดับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สามารถทำได้ โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 12 Class (เรียงตามลำดับตัวเลข 1 ถึง 12) หากตัวเลข Class ยิ่งมาก ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจะยิ่งมากขึ้น

จำนวนของ Time-Slot โดยความถี่ของระบบ GSM จะมีทั้งหมด 8 Time-Slot ซึ่งในการโทรเข้าโทรออกปกติจะใช้ 1 Time-Slot (ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์) ซึ่งการรับข้อมูล (Downlink) และการส่งข้อมูล (Uplink) จะเขียนอยู่ในรูปของตัวเลขที่นำมาบวกกัน เช่น 3+1 หรือ 4+2 (Downlink+Uplink) ซึ่งชุดบวกลบจะแสดงข้อมูลรับ (Downlink) และข้อมูลส่ง (Uplink)

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

3G เป็นคำกล่าวถึงระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในอนาคต หรือที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3 (Third Generation) ที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากระบบเครอข่ายในปัจจุบัน (เครือข่ายในปัจจุบันจัดอยู่ในขั้น 2.75G) สำหรัยเครือข่ายใดก็ตามที่เป็น 3G นั้นจะถูกกำหนดโดย ITU (สมาพันธ์โทรคมนาคมระหว่างประเทศ) ที่กำหนดให้ 3G เป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในอนาคตที่อาศัยเทคโนโลยีต่างๆ อาทิเช่น UMTS, EDGE, WCDMA และ CDMA 2000 1x นอกจากนี้ ITU ยังได้กำหนดไว้ว่าเครือข่าย 3G นั้นจะต้องมีความสามารถในด้านของการรับส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดียที่มีความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ, เสียง, วิดีโอ และข้อมูลต่างๆ โดยจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2.4Mbps ในประเทศญี่ปุ่น, แถบเอเชีย และยุโรปบางประเทศเริ่มเปิดให้ใช้งานเครือข่าย 3G ในเชิงพาณิชย์แล้วอย่างเป็นทางการ

CDMA คืออะไร

CDMA (Code Division Multiple Access) เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มีให้บริการอย่างแพร่หลาย ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Qualcomm ระบบ CDMA จะทำงานโดยการแปลงคลื่นเสียงไปเป็นข้อมูลดิจิแบบตอล และถูกนำไปเข้ารหัสเฉพาะสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซ฿่งทำให้ระบบ CDMA นั้นสามารถรองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจำนวนมาก ในระบบ CDMA นั้นยังแบ่งเทคโนโลยีออกไปได้หลายแบบ อาทิเช่น CDMA One (IS-95A และ IS-95B), CDMA 2000 1x และ CDMA 2000 1xEV

CDMA 2000 1x
เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก CDMA เดิม โดยได้เพิ่มความสามารถในด้านการรองรับการใช้งานโทรศัพท์ และการรับส่งข้อมูลให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 153 kbps ทำให้สามารถใช้งานมัลติมีเดียได้สะดวกมากขึ้น

CDMA 2000 1xEV
เป็นอีกเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจาก CDMA 2000 1x เดิมโดยได้แบ่งออกเป็นสองแบบคือ CDMA 2000 1xEV-DO หรือ Data Optimized ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในด้านการใช้งานรับส่งข้อมูลให้มีความเร็วสูงขึ้นถึง 2.4 Mbps และอีกแบบหนึ่งคือ CDMA 2000 1xEV-DV หรือ Data and Voice ซึ่งเป็นการพัฒนาให้รองรับทั้งการใช้งานเสียงและข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

EDGE คืออะไร


EDGE(เอดจ์) ย่อมาจาก Enhance Data Rates for Global

เข้าใจง่าย ๆ ว่าเป็นเทคโนโลยีมือถืออีกขั้นหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจาก จีพีอาร์เอส ใช้รับ-ส่งข้อมูลด้วยเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ระดับ 236 Kb
สูงกว่าระบบจีพีอาร์ เอสที่รับส่งข้อความด้วยความเร็วระดับกว่า 40 kbps ถึง 4 เท่าตัว ขณะที่การต่อโมเด็มตามบ้านก็อยู่ที่ระดับ 40 กว่าเช่นกัน
เอดจ์ จัดเป็นเทคโนโลยีระดับ 3 G ยุคต้น ๆ ส่วนจีพีอาร์เอสเรียกว่ายุค 2.5 G ซึ่งตามทฤษฎีเทคโนโลยีเอดจ์นี้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 473 Kbps แต่ปัจจุบันผู้ผลิตอุปกรณ์รองรับสูงสุดที่ระดับ 236 Kbps การใช้เทคโนโลยีเอดจ์นั้นจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดวิดีโอคลิป ส่งข้อมูลมัลติมีเดีย และวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งอนาคต เรื่องวิดีโอ แชร์ริ่ง หรือการใช้มือถือถ่ายวิดีโอ ส่งผ่านให้เพื่อน ๆ ดูแบบเรียลไทม์ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง

bluetooth คืออะไร


BLUETOOTH คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิ้ล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นจะต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ และในการวิจัย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาถึงการส่งข้อมูลที่เป็นเสียง เพื่อใช้สำหรับ Headset บนโทรศัพท์มือถือด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550

Wireless คืออะไร


Wireless เ็ป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งภาพ เสียง และข้อมูล จากอีกที่หนึ่งไปอีกทึ่หนึ่งโดยไม่มใช้สายไฟ แต่ใช้คลื่นวิทยุหรืออาจใช้คลื่น Infrared เป็นตัวกลางในการสื่อสาร

GSM คืออะไรGSM ย่อมาจาก ( Global System for Mobile Communications )

เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 1.5 พันล้านคนใน 210 ประเทศ GSM เป็นมาตรฐานเปิดภายใต้การดูแลของ 3GPP คือ มาตรฐานโทรศัพท์ คลื่อนที่จัดทำโดยกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก เป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
GSM ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับช่องสัญญาณควบคุมและสัญญาณเสียงแบบ TDMA ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก่อนหน้านั้น จึงถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือในยุคที่สอง หรือ 2G มีพัฒนาการมาจากโทรศัพ์แบบเซลลูลาร์ จนกลายมาเป็น GSM ในปี 1990 ที่มีความเสถียรมากที่สุด
ในยุคแรกเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ระบบ About log เช่น ระบบ AMPS-Aduanced Mobile Phone Service ที่เน้นการใช้งานคลื่นเสียง แต่ด้วยการขยายตัวขณะเดียวกันแถบความถี่หรือแบนด์วิดธ์ ของการใช้งานก็มีจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนางานทางด้านเทคนิคให้รองรับการใช้งานที่มีความต้องการใช้สูงได้ ระบบต่อมาในยุคที่สองจึงต้อง หันมาใช้ระบบดิจิตอล และที่เรารู้จักกันก็คือ GSM- Global System for Mobile Communications ลักษณะการรับค่าเป็นสัญญาณดิจิตอล โดยใช้ระบบ การแบ่งเวลาที่เรียกว่า TDMA-Time Division Multiple Access

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550

WI FI คืออะไรWi-Fi ก็คือองค์กรหนึ่ง ที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สาย ภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตราฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์ทุกตัวซึ่งต่างยี่ห้อกันนั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา หากว่าอุปกรณ์ตัวนั้นมันผ่านตามมาตราฐานเขาก็จะปั๊ม ตรา WIFI certified ซึ่งเป็นอันรู้กันว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มีตรา WIFI certified นี้ได้เช่นกัน แต่ทำไปทำมามันกลายเป็นคำศัพท์สำหรับ อุปกรณ์ Lan ไร้สาย ไปโดยปริยาย จนบางคนก็เรียกกันติดปาก

เช่น Notebook ตัวนี้ หรือ PDA ตัวนี้มันมี WiFi ด้วยหละ! นั่นก็หมายความว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องตัวอื่นในระบบ Network แบบไร้สายได้ โดยอยู่ภายใต้มาตราฐานเทคโน

Web Service คืออะไร

เว็บเซอวิส คือ Web Application ยุคใหม่ ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถติดตั้ง ค้นหา เริ่มทำงานได้ผ่านเว็บ Web Service สามารถทำอะไรก็ได้ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่นดึงข้อมูล จนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน เมื่อ Web Service ตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทำงาน Web Service ตัวอื่นก็สามารถรับรู้และเริ่มทำงานได้อีกด้วย

หลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็น Web เพราะเรามี Middle Ware อื่นๆมากมายเช่น RMI Jini CORBA DCOM ฯลฯ แม้ Middle Ware เหล่านี้จะสามารถรองรับได้ แต่ไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นจริง แต่ในเมื่อ Web มีจุดเด่นในเรื่องของการให้บริการข้อมูลที่สะดวก ใช้งานง่าย จึงกลายเป็นตัวประสาน Middle Ware ต่างๆ เข้าด้วยกันซึ่งจะให้คุยกันเองคงยากยิ่ง Web ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ Middle Ware เหล่านี้สามารถคุยกันได้ และมีประสิทธิภาพกว่าวิธีการเดิมๆ มาก

หากเรามองจากกรณีของ n-tier application จะพบว่า web service คือกลไกในการเข้าถึงบริการที่แต่ละ Middle Ware ให้บริการ การเข้าถึงจะอาศัย Listener และส่วนประกอบที่ระบุถึงบริการต่างๆ ที่รองรับการทำงาน โดยการทำงานจริงๆ นั้นก็ใช้วิธีการปกติของ Middle Ware นั้นๆ

Web Streaming คืออะไร


Web Streaming คืออะไร
เว็บซื้อขายหุ้นผ่านมือถือ ที่ทำให้ท่านสามารถซื้อขายหุ้น ดูราคา เช็คออเดอร์ และเช็คพอร์ตการลงทุนของท่านผ่านมือถือ (Java Phone) เพียงมือถือของท่านสามารถต่อ WAP/GPRS ได้

Web E-Commerce คืออะไร

หลักการด้านอีคอมเมิร์ซ


พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซคือ การค้าขายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เนต อินเตอร์เนตจะเปลี่ยนวิถีทางการดำรงชีวิตของทุกคน อินเตอร์เนต จะเปลี่ยนวิธีการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เนตจะเปลี่ยนวิธีการทำมาค้าขาย อินเตอร์เนตจะเปลี่ยนวิธีการหาความสุขสนุกสนาน อินเตอร์เนตจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมกันเข้ามาหาอินเตอร์เนต
กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบริษัทห้างร้านใดไม่มีหน้าโฮมเพจในอินเตอร์เนตบริษัทห้างร้านนั้นก็ไม่มีตัวตน นั่นคือไม่มีใครรู้จัก เมื่อไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครทำมาค้าขายด้วย แล้วถ้าไม่มีใครทำมาค้าขายด้วยก็อยู่ไม่ได้ต้องล้มหายตายจากไป
ว่ากันว่าอินเตอร์เนตคือแหล่งข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้า ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายผู้ผลิต ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการที่จะซื้อสินค้ากันมากขึ้น เช่นการเข้าไปเลือกซื้อจากในเว็บไซต์ มีการเข้าไปเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนที่จะซื้อ หากจะกล่าวว่า “ข่าวสาร” คืออำนาจ ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคก็ได้รับการติดอาวุธอย่างใหม่ที่มีอำนาจมากพอที่จะต่อรองกับผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้าได้ผลดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
ในการทำอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเว็บเพจหรือช่องทางการจำหน่ายสินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยังมีความหมายรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภค และผู้ค้าส่ง สำนักวิจัยไอดีซี (IDC) ได้ประมาณรายได้ของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B-to-B) ว่าเพิ่มขึ้นจาก 80 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,200 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2542 เป็น 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 40 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2546


คำจำกัดความของอีคอมเมิร์ซ


คำจำกัดความของอีคอมเมิร์ซนั้นได้มีผู้ให้นิยามไว้ต่างๆ กันอันเนื่องมาจากมองในแง่มุมที่แตกต่างกัน ถ้าถามอาจารย์สามคนว่าอีคอมเมิร์ซคืออะไร ก็คงได้คำตอบสี่คำตอบ คือแต่ละคนให้คำตอบคนละคำตอบ แล้วเมื่อมาประชุมปรึกษาหารือกันก็ตกลงกันเป็นอีกคำตอบหนึ่ง
ถ้าถามนักอินเตอร์เนตหรือที่เรียกกันว่าอินเตอร์นอต (Internaut แบบเดียวกับ Asternaut) ก็อาจจะได้คำตอบว่า อีคอมเมิร์ซคือระบบการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต
ถ้าถามนักสื่อสารก็อาจจะได้คำตอบว่า อีคอมเมิร์ซคือการใช้ระบบสื่อสารในการส่งโฆษณา สินค้าและบริการไปให้ลูกค้า การใช้ระบบสื่อสาร โดยลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายเงิน
ถ้าถามผู้ให้บริการก็อาจจะได้คำตอบว่า อีคอมเมิร์ซคือการให้บริการให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ให้บริการผู้ซื้อได้ดูโฆษณาเลือกหาสินค้า และให้บริการเจ้าของกิจการได้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
ถ้าถามนักเทคโนโลยี ก็อาจจะได้คำตอบว่า อีคอมเมิร์ซคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขาย

สรุปอย่างง่ายๆ โดยสังเขปก็อาจจะได้ความว่า อีคอมเมิร์ซ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้


(1) ผู้ประกอบการจัดตั้งร้านค้าหรือทำหน้าโฆษณาที่เรียกว่าโฮมเพจหรือเว็บเพจบนอินเตอร์เนต
(2) ผู้ซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในอินเตอร์เนต
(3) ผู้ซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ขาย เช่น ของดีจริงหรือไม่ ส่งได้รวดเร็วเท่าใด มีส่วนลดหรือไม่ เป็นต้น
(4) ผู้ซื้อสั่งสินค้าและระบุวิธีจ่ายเงิน เช่น โดยผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น
(5) ธนาคารตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีเครดิตดีพอหรือไม่และแจ้งให้ผู้ขายทราบ
(6) ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
(7) ผู้ซื้ออาจจะใช้อินเตอร์เนตในการติดต่อขอบริการหลังการขายจากผู้ขาย้

ADSL คืออะไร

ADSL คืออะไร

ADSL ย่อมาจากคำว่า Asmmetric Digital Subscriber Line คือเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงแบบดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลได้ด้วยความเร็วสูง โดยใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดา เทคโนโลยี ADSL แยกความถี่ออกเป็นสองช่องสัญญาณ สำหรับโทรศัพท์ (Voice) และสำหรับการรับส่งข้อมูล (Data) จึงทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับใช้งานโทรศัพท์ ADSL มีความเร็วในการรับ (Downstream) และส่ง (Upstream) ข้อมูลไม่เท่ากัน โดยมีความเร็วในการรับข้อมูลสูงสุดถึง 8 Mbps. และความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด 640 Kbps. ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล แสดงด้วยชุดตัวเลข เช่น 256/128, 512/256 เป็นต้น ความเร็วแรกเป็นความเร็วในการรับข้อมูล ความเร็วที่สอง เป็นความเร็วในการส่งข้อมูล

ISDN คืออะไร

ISDN คืออะไร

ISDN คือบริการสื่อสารโทรคมนาคมระบบดิจิตอลที่สามารถรับส่งข่าวสารทั้งในระบบภาพ เสียง ข้อมูลด้วยความเร็ว 64 Kbps ขึ้นไป ที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, คอมพิวเตอร์สื่อสาร, ตู้สาขาอัตโนมัติ (ISDN PABX), อุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งใช้สำหรับประชุมทางไกลด้วย ระบบภาพและเสียง, เครื่องโทรศัพท์ภาพ (Video Phone), การเชื่อมโยงกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) โดยผ่านอุปกรณ์ Bridge/Router รวมถึงการใช้งาน อุปกรณ์มัลติมีเดียที่ทันสมัยต่างๆ ในระบบดิจิตอล และในอนาคตอาจรวมถึงผู้ใช้บริการ Internet ตามบ้านอีกด้วย

CABLE MODEM คืออะไร

Cable Modem คืออะไร

คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (HFC Network : Hybird Fiber - Coaxial) เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยตรง โดยผ่านทางสายโทรศัพท์ แต่ไม่ต้องมีการหมุนโทรศัพท์ (dial-up) ออกไป สำหรับ Cable Modem สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบ One way และ แบบ Two way

30.Satellite คืออะไร


Satellite หรือ ดาวเทียมคือวัตถุอย่างใด อย่างหนึ่งที่เคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อีกวัตถุหนึ่ง โดยวัตถุที่เคลื่อนที่นั้นอาจเกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้ ซึ่งที่นี่จะเรียกวัตถุที่เคลื่อนที่นั้นว่า ดาวเทียม
ดาวเทียม คือสิ่งที่ประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วยิงขึ้นไปโคจรอยู่ในอวกาศ ซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่นำเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ใด

ทำไมดาวเทียมจึงลอยค้างอยู่ในอวกาศ
ดาวเทียมลอยอยู่ในอวกาศได้เพราะ โดยอาศัยหลักสมดุลย์สองประการคือ
1.ความเร็วที่ใช้ในการโคจร (Momentum)
2.แรงดึงดูดของโลก (Gravity)
เมื่อความเร็วของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกสมดุลย์กับแรงดึงดูดของโลก จะทำให้ดาวเทียมเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ โลก